La sostenibilitat es defineix com la capacitat de satisfer les necessitats actuals de la nostra societat sense comprometre les de les generacions futures, intentant recuperar l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social. Aquests tres eixos de la Sostenibilitat: Econòmica, Social i Ambiental, constitueixen els pilars sobre els quals se sosté el Desenvolupament Sostenible.

Des del nostre inici, Càritas hem denunciat les injustícies socials derivades de l’actual model de creixement, buscant fomentar la reflexió crítica i el compromís social per construir conjuntament una societat més humana, empàtica i compassiva, en la qual el desenvolupament econòmic vagi de la mà del desenvolupament social i el respecte per la natura.

És per això que creiem fermament que la sostenibilitat sempre ha format part de l’essència de la nostra acció. Aquesta acció s’ancora en la defensa dels drets humans i els valors de l’Evangeli, busca transformar les accions dels actors econòmics i incidir en les polítiques públiques amb l’objectiu de posar fi a la pobresa, la desigualtat i l’exclusió social.

Memòria Càritas 2021

Al llarg de 2021 hem realitzat una anàlisi dels aspectes més importants que afecten la nostra organització, tant des d’un punt de vista intern com considerant els grups d’interès que ens acompanyen. Aquests temes s’agrupen en tres àrees essencials per a la nostra activitat: com ens organitzem com a entitat, com cuidem la nostra gent i com gestionem la nostra petjada ambiental.

Memòria Càritas 2021

Enfocament de gestió

 • Objectius i estrategia de l’entitat
 • Organització i estructura
 • Ética en el finançament
 • Lluis contra la corrupción
 • Exercici econòmic
Memòria Càritas 2021

Gestió de persones

 • Generació de treball
 • Relació dels treballadors i voluntaris amb l’entitat
 • Conciliació
 • Salut i seguretat al treball
 • Formació i educació
 • Diversitat i igualtat d’oportunitats
 • Eliminació de la discriminació
 • Impacte en les comunitats locals
 • Relació i comunicación amb els grups d’interès
 • Respecte als DDHH
 • Privacitat dels clients
Memòria Càritas 2021

Medi ambient

 • Economía circular i gestió de residus
 • Lluita contra el canvi climàtic

Enfocament de gestió

Respecte del nostre enfocament de gestió, la nostra visió i valors sempre estaran inspirats per l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església. No obstant això, els temps canvien i amb ells la forma amb la qual s’estructura i organitza la societat. En aquest context de canvi constant, no podem quedar-nos enrere, per això continuem actualitzant la nostra política de gestió. Així mateix, atès que la nostra activitat es finança a partir de donacions públiques i privades, per a nosaltres és fonamental respondre a aquesta confiança amb una gestió transparent i una condemna absoluta de qualsevol comportament corrupte o poc ètic.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

Gestió de persones

En relació amb les persones que formen part de la nostra organització, per a nosaltres és fonamental crear un entorn de col·laboració digne, en el qual totes les persones sentin que se’ls respecta el seu valor humà. Càritas sempre ha promogut la defensa dels drets humans i, per coherència, aquesta defensa comença en el si mateix de l’organització. Cal destacar que en aquest sentit, els darrers anys han estat fortament marcats per la pandèmia de la COVID-19, davant la qual hem redoblat els esforços per continuar acompanyant els que més ho necessiten, vetllant sempre per la salut i la seguretat de totes les persones involucrades.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

Medi ambient

Pel que fa la cura del medi ambient, estem incorporant criteris ambientals a la nostra activitat amb l’objectiu de minimitzar el nostre impacte sobre el mitjà. Donada la naturalesa de la nostra activitat, els nostres esforços es concentren a millorar la gestió dels residus que generem i reduir la nostra contribució al canvi climàtic, fonamentalment a través de millores d’eficiència energètica.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

Compromís amb el medi ambient

El 2015 el papa Francesc a la carta encíclica Laudato Si’ sobre la cura de la casa comuna va escriure:

“El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un camí llarg i ric, i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per buscar solucions concretes a la crisi ambiental solen veure’s frustrats no només pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d’interès d’altra gent.”

A través de les nostres accions socials contribuïm de manera directa a la conservació del medi ambient. La nostra preocupació i compromís amb la sostenibilitat es reflecteix en les accions socials i solidàries que portem a terme, creant projectes que incorporin mesures de cura de l’entorn.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

A Càritas treballem per incorporar la sostenibilitat, tal com queda reflectit en el nostre llibre L’ètica i Càritas Catalunya de 2021, en relació amb les accions centrades en la societat:

Igualtat, universalitat i neutralitat:

prenem part per igual per totes aquelles persones i comunitats que es troben en situació de vulnerabilitat. Una acció orientada, que es desenvolupa per sobre de geografies, races, gènere, creença, orientació política o altres eixos d’exclusió.

Cura de la creació i atenció a la biodiversitat:

tenim cura de la Creació tenint en compte el medi ambient i el llegat per a les generacions futures en la planificació i desenvolupament de la nostra acció.

Economia solidària:

donem suport a les economies locals i apostem per el desenvolupament de l’economia solidària, que avantposa la primacia de la persona i l'objecte social, posant-les al servei de la justícia i del exercici dels drets humans.

Sensibilització i incidència:

com a agents de canvi i transformació social, i promovem el respecte pels drets humans, a través d’accions de comunicació i denúncia sobre la situació dels més pobres i vulnerables i les causes que ho provoquen.

Consum energètic
i d’aigua

La nostra activitat no suposa un gran impacte directe sobre el medi ambient, i aquest està principalment associat al funcionament de les oficines, des d’on es gestiona i es coordina el treball social. Per tant, la cura del medi ambient comença per millorar el dia a dia de les oficines, fent un ús responsable dels recursos i mirant de reduir els residus que generem.

Durant el 2021, hem estimat per primera vegada els nostres consums d’aigua i energia, amb l’objectiu de poder anar reduint aquest consum en els propers anys. Així, el 2021 hem consumit 12.429 litres d’aigua, 641.275 kWh d’electricitat i 402.900 kWh de gas natural.

Memòria Càritas 2021

Addicionalment, per tal de millorar la nostra eficiència, realitzem auditories energètiques cada quatre anys, on podem aplicar mesures per reduir l’impacte ambiental i millorar els objectius de sostenibilitat del consum energètic total. Es preveu una reducció del 49% del consum energètic gràcies a les mesures proposades a l’auditoria.

Memòria Càritas 2021

L’impacte de Càritas en els ODS

L’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona té diferents impactes en la consecució del repte global dels Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Impacte molt alt

Memoria Caritas 2021 Memoria Caritas 2021 Memoria Caritas 2021 Memoria Caritas 2021 Memoria Caritas 2021

Impacte alt

Memoria Caritas 2021 Memoria Caritas 2021 Memoria Caritas 2021 Memoria Caritas 2021 Memoria Caritas 2021

Impacte mitjà

Memoria Caritas 2021 Memoria Caritas 2021

La nostra petjada al món

El canvi climàtic és una de les grans amenaces que afecta la casa comuna que és el nostre entorn natural. El canvi climàtic és conseqüència de l’augment de la temperatura global derivat de l’acumulació de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH). Atès el paper crític que els GEH juguen en la deterioració del medi ambient, ens hem proposat conèixer com és la magnitud de les nostres emissions de cara a reduir-les en els pròxims anys. Per això, el 2021 hem estimat la nostra petjada de carboni sobre la base del consum energètic (abastos 1 i 2). En total, durant el 2021 hem emès 237,50 tones de CO₂.

Es defineix com la petjada de carboni d'una organització la totalitat de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH) emesos per efecte directe o indirecte a través de l'activitat que desenvolupa aquesta organització.

A l’hora de calcular la petjada de carboni, es poden considerar els diferents abastos en el càlcul segons si les emissions de GEH són directes o indirectes.

El nostre càlcul ha inclòs emissions d’abast 1 i 2, seguint l’estàndard “GHG Protocol”:

Memòria Càritas 2021

Reciclem!

El principal residu que generem fruit de la nostra activitat és el paper i cartró (codi LER 200101). Per gestionar-lo adequadament, el tractem mitjançant un transportista autoritzat de residus, el qual el transfereix a gestors autoritzats, assegurant la destrucció del material (que queda inutilitzat per a la lectura) i el seu posterior tractament, mitjançant el qual s’obté pasta per a la fabricació de paper.

Durant l’any 2021, s’han generat, i gestionat correctament, 1.510 kg de paper i cartró entre els nostres diversos centres.

Pel que fa a la promoció de l’economia circular en el si de la nostra activitat, una altra iniciativa que hem portat a terme ha estat la substitució dels gots de plàstic per gots de paper a les fonts d’aigua, reduint així la generació de residus plàstics.

Càritas Barcelona - Memoria 2021
Memòria Càritas 2021

A banda d’aquestes mesures de gestió internes, liderem altres iniciatives, en relació amb l’economia circular i la correcta gestió dels residus.

Moda re-

Reconeixent l’elevat impacte ambiental provocat per la indústria tèxtil i amb la voluntat de reduir el consum de roba, l’any 2018 vam crear Moda re-, una cooperativa de serveis d’iniciativa social.

A Moda re-, realitzem la gestió integral de roba i calçat usat recollits a través de contenidors, on després del seu tractament, es promociona i es ven a les botigues de segona mà on treballen persones en risc d’exclusió social.

En concret, per a l’any 2019 i per al conjunt d’Espanya, Moda re- va aconseguir recuperar 44.278 tones de tèxtil. Un altre resultat de l’estudi és que Moda re- és el principal operador de recollida de residus tèxtils a escala estatal, amb un 42% del total.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

De la bossa d’aliments a la targeta, jo com tu!

Una de les principals iniciatives per tal d’evitar el malbaratament alimentari, derivat del desconeixement de les necessitats dels consumidors finals, és la Targeta solidària, amb la qual hem ofert 13.413 serveis des de la seva posada en marxa l’any 2013.

Aquesta targeta de prepagament permet a les persones comprar amb autonomia als establiments comercials d’alimentació, mitjançant els ajuts econòmics que reben. D’aquesta manera les persones compren d’acord amb les seves necessitats nutritives, d’intolerància o del condicionament religiós. Amb aquest nova manera de donar suport, es respecta en major mesura la dignitat de la persona alhora que es redueix el desaprofitament alimentari.

En línia amb aquesta iniciativa, i en el context de la crisi provocada per la COVID-19, hem posat en marxa la campanya JO COM TU, adreçada a persones en situació de pobresa, i que continua centrant-se en el subministrament d’una targeta bancària de prepagament que permet comprar amb autonomia als establiments comercials d’alimentació.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

Comparteix aquest contingut!

Comparteix aquesta informació a través de les teves xarxes socials, així ens ajudaràs a difondre la tasca de Càritas.

Som el que donem, som amor

Les dades de la memòria del 2021 ens parlen del principi de realitat, aquell que ens obliga a posar tots els sentits per conèixer el que passa a prop, però també el que passa lluny de la nostra pròpia existència, del nostre propi jo i del nostre entorn.

És quan sortim a l’encontre de l’altre i compartim el que som que construïm un nosaltres més gran. Perquè només allò que es dona es multiplica. Som allò que donem, som allò que compartim, som amor.

Fes un donatiu
Simple Share Buttons