El 2021 ha estat un any on s’ha continuat rebent l’impacte de la crisi social generada arran de la COVID-19. Segons l’informe sobre exclusió i desenvolupament social a la Diòcesi de Barcelona de la Fundació FOESSA, l’impacte de la COVID-19 ha suposat un xoc sense precedents i molt desigual, que ha afectat especialment les persones en situació de major vulnerabilitat. L’exclusió social s’ha enfilat fins al 32%, i ha afectat 885.000 persones, 300.000 més que el 2018.

La precarietat laboral i la manca d’accés i manteniment d’un habitatge digne són dos motors d’exclusió que ofeguen les persones, si bé els processos d’exclusió social es produeixen per l’acumulació de problemàtiques en un total de vuit dimensions, on a més de l’ocupació i l’habitatge s’inclouen el consum, l’accés a drets com la salut, l’educació i la participació política i les relacions socials (conflicte social i aïllament social). Vuit dimensions que han patit un empitjorament pràcticament generalitzat per a les persones que ja es trobaven en una situació de gran dificultat.

Moltes d’aquestes persones han estat ateses a Càritas Diocesana de Barcelona. Així, en el conjunt de l’any 2021 s’han atès 12.560 llars on viuen 27.540 persones, una xifra que es complementa amb l’acció duta a terme per les 167 Càritas parroquials i arxiprestals, que han atès 27.870 llars on viuen 65.287 persones, i amb el suport econòmic i tècnic a 42 entitats i institucions socials d’Església i d’altres entitats privades, a les quals hem destinat 688 milers d’euros.

Principals resultats

En el 2021

Càritas Barcelona - Memoria 2021

4.622

persones han rebut ajudes econòmiques.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

5.942

persones han rebut ajudes d’aliments i d’aquestes, el 71% en targetes d’aliments.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

6.805

persones provinents de països en conflicte han estat ateses (95 d'Ucraïna).

Càritas Barcelona - Memoria 2021

395

pisos unifamiliars amb suport, juntament amb la Fundació Foment de l’Habitatge Social (FHS) s’han posat a disposició de les famílies en situació de vulnerabilitat.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

4.002

Mitjançant els ajuts econòmics, la mediació, els pisos compartits i unifamiliars i els centres residencials s’ha evitat que 4.002 persones es quedin al carrer (un 33% més que l’any anterior).

Càritas Barcelona - Memoria 2021

2.370

persones han participat en cursos de formació, un 20% més que l’any passat.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

1.370

persones han trobat feina

Càritas Barcelona - Memoria 2021

167

persones en residències per a gent gran han rebut visites de voluntaris.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

1.495

persones han estat acompanyades per tal de regularitzar la seva situació administrativa, un 18% més que l’any passat.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

8.510

nens i nenes, joves i adolescents han participat en els nostres serveis.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

1.065

persones han rebut un servei d’ajuda psicològica.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

11.831

alumnes han assistit a accions de sensibilització.

El 2021… què hem fet diferent?

Línies d’innovació

Projectes polivalents i d’atenció integral a famílies

Els espais polivalents neixen fa tres anys fruit de la necessitat de flexibilitzar els projectes d’atenció col·lectiva per oferir espais de confiança i de vida a persones i famílies. Des d’una perspectiva transversal i de proximitat, la comunitat pren la paraula i les persones es converteixen en el centre de la nostra mirada, acció i acollida. L’any 2021 ha estat la consolidació d’aquest camí de construcció d’espais que s’enriqueixen amb la participació i la relació dels participants. L’objectiu és oferir un entorn d’acollida i trobada on poder acompanyar en la seva participació de la societat i enfortir els vincles dins la comunitat de referència.

Càritas Barcelona - Memoria 2021
Càritas Barcelona - Memoria 2021 Càritas Barcelona - Memoria 2021

De les persones participants en els quatre polivalents actius el 2021:

són dones
són infants i adolescents
SÓN D’ORIGEN ESTRANGER, I UN 52% ES TROBA EN SITUACIÓ ADMINISTRATIVA IRREGULAR
A L’ATUR, EN CERCA ACTIVA DE FEINA
VIU EN UN HABITATGE INSEGUR O INADEQUAT

Acompanyament en l’accés
a prestacions

Aquest any Càritas ha seguit acompanyant en l’accés a les prestacions. S’ha guanyat en experiència i coneixement del tràmit gràcies també a l’aprovació definitiva de la llei de l’Ingrés Mínim Vital. Coneixedors de tots els entrebancs en la concessió de les ajudes, Càritas ha continuat intentant que les persones puguin exercir el seu dret a la prestació d’ingressos mínims. Així, el 2021 no s’han deixat d’acompanyar totes les sol·licituds presentades durant l’any 2020 i alhora s’han iniciat nous assessoraments. En total, des de l’inici del servei, s’han pogut tramitar 279 sol·licituds. Tanmateix, les restriccions en la normativa i les traves burocràtiques han fet que de moment només el 18% de les tramitacions hagin acabat en aprovacions.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

Digitalització: com lluitem
contra la bretxa digital?

El 50% de les llars ateses es troba en “apagada digital”: sense connexió adequada, sense dispositius o bé sense les habilitats necessàries. Des de Càritas, ja durant la pandèmia, es va fer palesa la necessitat d’afrontar la bretxa digital també com a factor d’exclusió social. És per això que s’ha posat en marxa el Projecte d’Autonomia Digital que posa el focus en l’acompanyament, la dotació i la capacitació.

L’objectiu és poder facilitar l’atenció i els serveis digitals a les persones ateses i voluntàries. Aquesta prioritat es tradueix a poder realitzar tràmits perquè les persones puguin optar a ajudes o gestions rellevants per a la seva participació a la societat. Alhora, es manté el projecte de punts d’accés digital que doten de dispositius i connectivitat. I finalment, també s’ha iniciat un procés d’alfabetització i autonomia digital per als diversos col·lectius que no disposen dels coneixements per poder fer servir les eines digitals.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

Entrega de targetes
d’aliments

Defensem el dret de les persones a una vida digna, i això implica poder disposar d’ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques com l’alimentació. Amb les targetes d’aliments les persones disposen d’autonomia i els permet accedir a les botigues d’aliments com tothom. De les targetes d’aliments, se n’han beneficiat més de 2.000 llars durant el 2021.

Càritas Barcelona - Memoria 2021

Dades econòmiques

Al llarg de l’any 2021, Càritas Diocesana de Barcelona ha aplicat 22,7 milions d’euros a la seva activitat. Això no seria possible sense els recursos que provenen de les fonts privades, que representen el 79% de tots els ingressos. Gràcies a la confiança i compromís continuat de tantes persones, entitats i empreses, que podem seguir treballant perquè a casa nostra ningú no es quedi sense cap oportunitat.

Caritas Memoria 2021

Origen dels recursos

Caritas Memoria 2021

Aplicació dels recursos

Caritas Memoria 2021

Els nostres 3 eixos
que ens defineixen com a Càritas:

1. Acompanyar

Memòria Càritas 2021

Programes d'acció social

2. Sensibilitzar

Caritas Memoria 2021

Dinamització de la comunitat cristiana

L’acompanyament i dinamització de la comunitat cristiana suposa accions de treball en xarxa de suport i coordinació dels diferents grups de Càritas (parroquials, arxiprestals, consells arxiprestals). També es realitzen accions de sensibilització i denúncia, activitats formatives i accions de reflexió, les quals tenen dos moments rellevants en les campanyes de Corpus i Nadal.

Comunicació

La presència de Càritas Diocesana de Barcelona a les xarxes socials segueix una tendència a l’alça, d’ençà que es va apostar per l’estratègia digital com a peça troncal de la comunicació de l’entitat. Destaca Facebook com la xarxa més consolidada, amb 103.000 seguidors, seguida de Twitter, amb 10.100, i d’Instagram, amb 5.550 seguidors en acabar l’any 2021.

Caritas Memoria 2021

Aquest augment generalitzat a les xarxes socials ajuda a fer que el nostre discurs arribi a nous públics, sobretot a les generacions més joves, i en formats més diversos, prioritzant la presència i l’explicació de la tasca de l’entitat a través d’imatges i vídeos.

Durant el 2021, l’anàlisi i comprensió de les conseqüències de la COVID-19 ha estat fonamental per conèixer el seu impacte en les persones més vulnerables. Els mitjans de comunicació han estat receptius a l’hora de publicar continguts relacionats amb la tasca de Càritas, tot i que amb menor mesura que l’any 2020, quan es va produir un esclat mediàtic en els moments més durs de la pandèmia. En aquest sentit, hi ha hagut un 23% menys d’aparicions que l’any anterior (570 aparicions a mitjans de comunicació durant el 2021). La desaparició dels confinaments estrictes, sumat a una situació de major normalitat, ha fet que els efectes econòmics i socials de la pandèmia no tinguessin tanta rellevància als mitjans de comunicació tradicionals. La majoria de rodes de premsa, presentacions o conferències s’han dut a terme en format híbrid (online i presencial) per afavorir la comunicació, tot i les restriccions sanitàries.

Entitats amb cor

Càritas compta amb el suport de multitud d’empreses, fundacions, clubs esportius, escoles, universitats o entitats culturals de la diòcesi. Són les anomenades Entitats amb cor. L’any 2021 més de 600 entitats van donar algun tipus de suport a Càritas Diocesana de Barcelona, ja sigui econòmic, en prestació gratuïta de serveis, en espècie, voluntariat corporatiu o sensibilitzant. Un total de 730 persones ateses per Càritas han participat en accions que ens han ofert les diferents entitats en concepte de prestació de serveis, 330 insercions laborals a través d’Entitats amb cor, 6.154 persones ateses han rebut obsequis realitzats per alumnes de centres educatius i 11.831 alumnes han assistit a diverses accions de sensibilització.

Caritas Memoria 2021

L'Escola de Formació del Voluntariat

Les persones voluntàries de CDB es comprometen de manera lliure, desinteressada i continuada, a compartir part del seu temps, experiències i coneixements en activitats a favor de les persones més vulnerables de la nostra societat. Es mouen pels valors de la gratuïtat, la solidaritat i el desig d’igualtat.

L’Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona ofereix un pla de formació estructurat en tres grans blocs:

  1. La formació de caràcter institucional s’encamina a formar i acompanyar les persones en les qüestions cabdals i estratègiques de la institució com ara objectius, reptes, metodologia de treball, organització, etc.
  2. La formació de caràcter identitari s’encamina a formar i acompanyar totes les persones en valors i creences fonamentals de la identitat específica de Càritas com a entitat d’Església.
  3. La formació de caràcter competencial ofereix eines per adquirir coneixements i desenvolupar habilitats i actituds que ajudin a poder realitzar millor la tasca encomanada. Hi ha formacions transversals per a totes les persones i d’altres d’específiques segons el seu àmbit d’actuació.

A partir d’aquesta proposta formativa marc, cada persona voluntària pot dissenyar el seu propi itinerari formatiu.

L’any 2021 ha estat marcat pel fet d’intentar combinar la formació presencial i la virtual perquè tothom pogués accedir a totes les propostes formatives. L’11è cicle de reflexions entorn del compromís social dels dimecres a la tarda, per exemple, s’ha realitzat de forma presencial i virtual simultàniament.

En total, l’any 2021 s’han planificat i impartit un total de 91 accions formatives corresponents a 368 hores, en les quals han participat 3.089 persones.

El 2021 hem continuat amb el repte de fer front a la bretxa digital en la qual ens trobem per tal de poder formar telemàticament totes les persones voluntàries que no disposen d’accés fàcil a Internet o no tenen els coneixements i els recursos necessaris per accedir-hi.

Caritas Memoria 2021

3. Denunciar

Càritas Diocesana de Barcelona no resta indiferent a la realitat que atén i per això per tal de complir amb el seu mandat de denúncia profètica de les situacions de pobresa i exclusió social de les quals és testimoni directe, exerceix la caritat política.

L’activitat de denúncia es concentra en:

L’Observatori de la Realitat Social

Des de Càritas som testimonis privilegiats d’una realitat sovint amagada i silenciada.Forma part de la nostra missió voler posar llum a allò que és, desvelar aquesta realitat. L’Observatori de la Realitat Social té com a objectiu aportar anàlisis construïdes des de l’experiència de professionals de l’acció social i de la investigació, dels voluntaris, de les comunitats parroquials i dels projectes socials amb el compromís d’explicar les causes i origen de la realitat complexa i desigual en la què vivim.

Els informes

Recollint el camí que vàrem iniciar l’any 2019, publiquem per segona vegada l’informe territorial FOESSA per a la nostra Diòcesi que analitza l’evolució de l’exclusió i el desenvolupament social. Aquest estudi representa la primera radiografia social de l’impacte de la pandèmia. S’han enquestat 1.800 persones a la diòcesi de Barcelona, que complementen a les 3.000 enquestades per a Catalunya. El nostre compromís amb la realitat es fa present també en el nostra voluntat de copsar el què passa en el territori que atenem.

Caritas Memoria 2021

El banc de dades interactives:

Indicadors de context amb la mirada de Càritas que estan a disposició del públic en general mitjançant la web de l’Observatori, i estan en constant actualització.

Banc de dades

La incidència política

La incidència política és l’instrument al servei de l’acció social de Càritas per transformar la realitat política i per a treballar per la justícia social. És alhora un procés per canviar la realitat de les persones a través del seu accés i garantia als Drets humans i des de la transformació de les causes que generen desigualtat i injustícia. Sota els principis de realitat, legitimitat, credibilitat, presència pública i transformació, pretenem ser la llavor que permeti avançar en unes millors condicions de vida per a les persones més desfavorides.

Aquest any 2021, els eixos centrals per a incidència han estat la garantia de rendes, el dret d’accés a l’empadronament de totes les persones, el dret a l’habitatge, les persones sense llar i la dimensió comunitària dels col·lectius atesos.

Algunes de les accions d’incidència política durant aquest 2021:

  • Proposta de llei per a fer front el sensellarisme.
    La llei s’adreça especialment a donar una resposta a aquelles persones que pateixen una situació de sensellarisme més crònic, més dur, aquell que ens interpel·la per la seva cruesa. La proposta normativa és una novetat en el context legislatiu europeu, ja que introdueix el fonament de dret per assegurar la dignitat de les persones sense llar. Tota la feina desenvolupada durant 2021 es preveu que podrà concloure a finals de 2022 amb l’aprovació legislativa final un cop la proposició ja ha estat admesa a tràmit.
  • Elaboració de propostes polítiques per a les eleccions catalanes del 14F.
  • Espais participatius amb els projectes polivalents.
  • Difusió de la nostra agenda pública i propostes polítiques des de totes les àrees de l’entitat.
Caritas Memoria 2021

Comparteix aquest contingut!

Comparteix aquesta informació a través de les teves xarxes socials, així ens ajudaràs a difondre la tasca de Càritas.

Som el que donem, som amor

Les dades de la memòria del 2021 ens parlen del principi de realitat, aquell que ens obliga a posar tots els sentits per conèixer el que passa a prop, però també el que passa lluny de la nostra pròpia existència, del nostre propi jo i del nostre entorn.

És quan sortim a l’encontre de l’altre i compartim el que som que construïm un nosaltres més gran. Perquè només allò que es dona es multiplica. Som allò que donem, som allò que compartim, som amor.

Fes un donatiu
Simple Share Buttons